Evidencia obyvateľstva

 • Prihlásenie na trvalý pobyt
 • Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce
 • Prihlásenie na prechodný pobyt
 • Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
 • Zrušenie trvalého pobytu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan môže mať v tom istom období len jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže nahlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Na vykonanie prihlásenia na trvalý pobyt v Obci Volkovce sa občan dostaví na ohlasovňu na Obecnom úrade vo Volkovciach a predloží potrebné doklady.

Občan sa nemusí odhlasovať z miesta predchádzajúceho trvalého bydliska. Zrušený bude na základe odhlasovacieho lístka zaslaného z ohlasovne v mieste nového trvalého pobytu.

Potrebné doklady:

 • Vlastník alebo spoluvlastník budovy:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

  • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

 • Manžel/manželka

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou

  • oznámenie o uzavretí manželstva

 • Nájomca bytu (domu):

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou

  • nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú

 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou

  •  písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade zmenu v rámci Obce Volkovce.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt v obci Volkovce občan hlási ohlasovni na obecnom úrade v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní; tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí ak mu pobyt na území SR bude trvať dlhšie ako 90 dní.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu.

V prípade hlásenia prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR.

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok vo výške 5,- eur.

Zrušenie trvalého pobytu

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, môžu podať ohlasovni (Obecný úrad Volkovce) návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorí nemá k budove alebo k jej časti žiadne užívacie právo. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu. V tomto prípade žiadateľ vypíše žiadosť, predloží platný občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

UK English