Úradná tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

Zámery na prenájom majetku obce 2024

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Volkovce v KU Závada v prospech nájomníkov v bytových domoch č. 25 a č. 27 na ul. Obrancov mieru v obci Volkovce


Upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zámer: Zber a úprava kovových a iných odpadov, Olichov

Navrhovateľ: Waste Recycling, a.s.

01_eia_wasterecycling_text-pdf

02_eia_wasterecycling_mappril-pdf

03_pril_01_situacia_sirsich_vztahov-pdf

04_pril_02_umiestnenie_navrhovanej_cinnosti-pdf

05_pril_03_trasovanie_dopravy-pdf

06_eia_wasterecycling_textpril-pdf

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zber-uprava-kovovych-inych-odpadov-olichov

Svoje písomné stanovisko k zámeru môžete príslušnému orgánu doručiť do 21 dní od zverejnenia zámeru.

Zverejnené 29.4.2024


X. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica z X. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z X. zasadnutia OZ vo Volkovciach


Rozhodnutie

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej cene za pripojenie na verejnú kanalizáciu.


Návrh rozpočtu na r.2024-2026

Návrh rozpočtu 2023-2025


Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Marek Vajda, Volkovce

Odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Nitra

Odberná lehota na vyzdvihnutie je 15 kalendárnych dní na pošte Volkovce.

Zverejnené: 3.5.2024


Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2022

Návrh – Záverečný účet obce k 31.12.2022


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2023

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2022

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2021


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce za rok 2022

JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce za rok 2021


Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov 2023

platný od 11.3.2023


Údaje z obce Volkovce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade

Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za KO odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2023

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2023


Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za KO odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2022

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2022


Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2021

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2021


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 – 62,09%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 – 62,25%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 – 63,88%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 – 30,57%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – 30,59% 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 – 17,56%


Rozpočet obce Volkovce na roky 2023-2025

Rozpočet na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025


Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu za rok 2022