Legislatíva samosprávy

Základná legislatíva samosprávy

Výber základnej legislatívy:

(úplné znenia na www.jaspi.sk)

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zák. č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

 

Obec Volkovce bola zriadená zákonom SNR č. 3691990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

Informácie o spôsobe získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obecný úrad Volkovce v čase úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

– poštou (Obecný úrad Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce)

– telefonicky (037/630 42 31)

– e-mailom (volkovce@gmail.com)

 

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní:

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

  1. poštou na adresu obce: Obecný úrad Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce
  2. osobne na obecnom úrade vo Volkovciach počas úradných hodín

 

Obec Volkovce postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

  1. poštou na adresu obce: Obecný úrad Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce
  2. osobne na obecnom úrade vo Volkovciach počas úradných hodín

 

 
UK English