Stavebný úrad

Stavebný zákon 50/1976 Zb. – znenie

Podľa § 54 Stavebného zákona sa stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu a stavebník je ich povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

1) STAVEBNÉ POVOLENIE sa vyžaduje, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich

– stavebnotechnické vyhotovenie,
– účel využitia
– čas trvania;

Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
Vymenované druhy stavieb a ich zmeny podliehajú režimu stavebného zákona a pred začatím ich realizácie treba požiadať o vydanie stavebného povolenia alebo ich ohlásiť.

2) OHLÁSENIE  stavebnému úradu postačí
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

3) ZMENY dokončených stavieb definuje § 139b ods. 5 SZ a sú to:

• nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
• prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,
• stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.

Pojem “STAVBA” vymedzuje stavebný zákon v ustanovení § 43 ods. 1, kde je zakotvená definícia pojmu “stavba” nasledovne:
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e) umiestnenie pod zemou.

Podľa § 43a Stavebného zákona sa stavby podľa stavebnotechnického vyhotovenia členia na:
1. pozemné stavby

– priestorovo sústredené
– zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov,
– stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí;
nemusia mať steny, ale musia mať strechu.

2. inžinierske stavby

– diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,
zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,
– reklamné stavby,
– ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu, železničné, lanové a iné dráhy, mosty, nadjazdy a pod.

4) PASPORT stavby je upravený v § 104 stavebného zákona:

(1) Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie stavby nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa užíva bez závad.

(2) Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).

Tento inštitút sa využíva na dodatočnú legalizáciu stavieb, ktoré boli zrealizované pred mnohými rokmi, a od tej doby, sa stavebníkom a potom aj následným vlastníkom, ktorý stavbu poprípade nadobudli na základe dedenia nepodarilo zachovať pôvodnú dokumentáciu a doklady k stavbe. Ide o prípady ak sa k danej stavbe nezachovali takmer žiadne dokumenty, poprípade len nejaké náčrty, či výkresy.

Odlišná situácia, ktorá môže nastať je, že by vlastník stavby disponoval vydaným stavebným povolením spred niekoľkých rokov, ale pred rokmi sa proces legalizácie stavby nedotiahol do konca – stavba nebola skolaudovaná, v tomto prípade by sa to riešilo následným posledným krokom, a to kolaudačným konaním na predmetnú stavbu.

 1. Je potrebné najskôr zistiť na akom pozemku je stavba, ktorú chcete legalizovať formu pasportu umiestnená, nakoľko stavby sa môžu realizovať, resp. zlegalizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.

Ak by ste chceli formou pasportu zlegalizovať stavbu, ktorá stojí na pozemku s inak určeným druhom pozemku, museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade ZM, pozemkový a lesný odbor.

 1. Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade obce Volkovce podali žiadosť – Žiadosť o overenie zjednodušenej dokumentácie stavby (pasport stavby) s potrebnými prílohami podľa §29 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
 • zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby) v dvoch vyhotoveniach,
 • doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku,
 • súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež vlastníkmi stavby),
 • geometrický plán skutočného zamerania stavby,
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 60a,
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, prípadne prevodom na účet obce Volkovce: IBAN: SK86 5600 0000 0022 1804 7003
 1. Vzhľadom na to, že Pasport stavby je vlastne inštitút, ktorým sa niekoľko rokov stará stavba zlegalizuje, ide vlastne o spojené stavebné konanie s kolaudačným konaním, takže je potrebné spolu so Žiadosťou o overenie zjednodušenej dokumentácie stavby (pasport stavby), priložiť aj niektoré doklady potrebné ku kolaudácií:
 • Revíznu správu od elektrikára (ak je stavba na elektrickú sieť napojená),
 • Potvrdenie o preskúšaní komína (ak tam je),
 • súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia od obce Volkovce (ak sa tam nachádza výhrevné teleso – komín, krb, piecka, kachle,…).

Drobné stavby

Pre DROBNÉ stavby (§ 139b ods. 7 až 9 SZ) postačuje ohlásenie, ak sú súčasne splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá

plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čo znamená, že na stavebnom pozemku sa už nachádza hlavná stavba (napr. rodinný dom, chata, stavba na výrobu, skladovanie a pod.)
– nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie v negatívnom zmysle,
– zastavaná plocha nepresahuje 25 m²
výška nesmie presahovať 5 m ak ide o prízemné stavby; sú to rôzne kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, chlievy, t.j. stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení),
hĺbka nepresahuje 3 m, ak ide o podzemné stavby (napr. pivnice, žumpy a pod.)

Za drobné stavby sa považujú aj

• oplotenie,
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov ale aj pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
• stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
• nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.,

Bežné udržiavacie práce, ktoré NEVYŽADUJÚ stavebné povolenie ani ohlásenie (§ 55 ods. 2 písm. c) SZ) stavebnému úradu, sú zaradené priamo do § 139b ods. 16 Stavebného zákona. Vždy však ide o práce vykonávané na stavbe, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou.

Bežné udržiavacie práce, sú najmä

• opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
• opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
• údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
• výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
• maliarske a natieračské práce.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 Stavebného zákona môže stavebný úrad určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 


Tlačivá, ktoré je možné si stiahnuť a vyplnené doručiť na Obecný úrad Volkovce

v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hod.:

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Čestné vyhlásenie účastníka konania

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti

Vyhlásenie osoby – stavebný dozor

Žiadosť o vyjadrenie – odpadové hospodárstvo

Žiadosť o vyjadrenie – životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu

Pasport stavby

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby

Drobné stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

 

 

UK English