Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisia výstavby, verejného poriadku, financií, správy obecného majetku a telovýchovy a športu
  predseda komisie: Ing. František Kozolka
  členovia komisie: Ing. Ľudovít Kozolka
  JUDr. Ondrej Kozolka
  Ivan Sopko
 2. Komisia kultúry, školstva, sociálnych vecí a zdravotných vecí
  predseda komisie: Bc. Mária Segíňová
  členovia komisie: Ing. Rastislav Frajka
  Mgr. Jana Hoksová
  Ing. Jozef Jurík
  Ing. Peter Kozolka
 3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

  predseda komisie: Ivan Sopko
  členovia komisie: Ing. Rastislav Frajka
  Ing. Peter Kozolka

   

 


Komisie podľa § 15 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

UK English