Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre celé územie okresu Zlaté Moravce od 20.07.2024 od 08:00hod. do odvolania.

Na vznik požiaru sú ohrozené najmä:
a) les a ochranné pásmo lesa (okolie lesa 50 m od hranice lesného pozemku),
b) súvislá rastlinná pokrývka vo voľnej prírode umožňujúca vznik a šírenie požiaru (suché trávnaté plochy, porasty, strniská a pod.),
c) poľnohospodárske obrábané plochy, na ktorých sú pestované kultúry, ktoré sú v stave možného vznietenia, najmä dozrievajúce obilniny a ich okolie do vzdialenosti 50 m,
d) lesoparky, parky, verejné záhrady, zoologické záhrady, rekreačné oblasti,

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné v zmysle § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Zároveň majú zakázané v zmysle § 8 písm. c) citovaného zákona spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v území, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Fyzické osoby sú povinné v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa sú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle § 6b ods. 1 písm. c.) zákona č. 314/2001 Z. z. povinný zabezpečovať v lesoch, pre ktorých územie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení spoluobčania,

na základe priebežnej kontroly žltých a modrých zberových nádob umiestnených v obci Volkovce určených na separovaný zber papiera, plastov a kovov a taktiež na základe sťažností od zberovej spoločnosti na znečistený vyseparovaný odpad, vás dôrazne žiadame a upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel triedenia odpadu, ktoré sú niektorými z vás opakovane porušované!

Základnou podmienkou na správne separovanie plastových a kovových obalov je dôkladné odstránenie zvyškov jedla z obalu pred jeho vyhodením do žltej nádoby príp. vreca a taktiež stlačenie pre minimalizovanie objemu. Papier vyhodený v modrej nádobe nenechávajte zabalený v plastových taškách, kartóny je potrebné rozobrať a vždy sa snažte objem kontajnera čo najviac stlačiť a kontajner zavrieť, aby nedošlo k znehodnoteniu vytriedeného papiera dažďom! Pokiaľ sú kontajnery na papier plné, žiadame vás aby ste papier uschovali doma do najbližšieho vývozu a nenechávali ho voľne pohodený pri stojisku s kontajnermi.

Zároveň vás upozorňujeme, že veľkoobjemové kontajnery umiestnené na cintorínoch sú určené výlučne na zber komunálneho odpadu, ktorý bol vyprodukovaný v súvislosti so starostlivosťou o hroby našich zosnulých.

V prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu pravidiel týkajúcich sa triedeného zberu odpadu, alebo vyvážaniu drobného stavebného odpadu a iného odpadu z domácností do kontajnerov na cintorínoch, budeme nútení zrealizovať opatrenia v podobe zníženia počtu stojísk pre kontajnery v obci a umiestnenia zberných nádob len do lokalít pod dohľadom obecného kamerového systému.

Nezodpovedné správanie sa niekoľkých jednotlivcov v oblasti nakladania s odpadmi ovplyvňuje budúcu výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu z každej domácnosti v našej obci. Dôrazne vás žiadame o dodržiavanie nakladania s odpadom tak, ako je v našej obci určené príslušným všeobecne záväzným nariadením, aby triedený zber separovaných zložiek odpadu ostal aj naďalej zadarmo.

V prípade, že protizákonné konania budú identifikované, pristúpime k maximálnym možným sankciám v zmysle platných právnych predpisov.

Ing. Tomáš Kozolka, starosta obce Volkovce