Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

Pozvánka

Dňa 19. júna 2024 (t.j. v streda)  o 19.00 hod. sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu vo Volkovciach

XI. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

vo volebnom období 2022 – 2026,  na ktoré Vás pozývam.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 4. Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2023
 5. Konsolidovaná výročná správa obce Volkovce za rok 2023
 6. Zámer prenechania majetku obce do nájmu – BD Obrancov mieru
 7. Investičná výstavba obce Volkovce, aktuálny stav predložených projektov, pripravované aktivity
 8. Finančná situácia obce Volkovce a prijatie úveru podľa ponuky Prima banky Slovensko a.s.
 9. Zmena rozpočtu pre rok 2024 – 1. úprava
 10. Hody 2024
 11. Interpelácie, diskusia, rôzne
 12. Záver

Ing. Tomáš KOZOLKA, starosta obce

OZNAM O TERMÍNE ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU

Separovaný odpad od rodinných domov z obce Volkovce,

aj z časti obce Olichov sa bude zberať

v utorok 18.6.2024

V pondelok večer (17. júna 2024) vyložte pred svoje domy žlté vrecia naplnené plastovým odpadom, tetrapakovými a kovovými obalmi.

Pet fľaše, ktoré sa nezálohujú a tetrapakové obaly je potrebné pred vložením do vreca stlačiť!!!

Šetríte tým náklady spojené s vývozom odpadu a zvyšujete efektivitu triedenia!

EWOBOX – klímaTYzuj sa

Oznam

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje odberateľom elektriny v lokalite Lukov, že z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, bude v utorok 25.6.2024 v čase od 7:30 do 14:30 hod. prerušenie distribúcie elektriny na nasledovných odberných miestach:

LOKA LUKOV č. 2, 2/OP, 3, 4, 5, 6, 7/VE, 8, 9, 9/PR, 10, 9000, 9002, 9012, 9013, 9014, 9016, 9017, 9018 a 9020, parc. č. 1194/74 , 1194/92, 1194/95

Verejná vyhláška – Územný plán obce Č. Kľačany – zmeny a doplnky č. 3

Územný plán obce Čierne Kľačany – Zmeny a doplnky č. 3 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

smerna_cast_zad_c-3_cierne_klacany-1-pdf

zavazna_cast_zad_c-3_cierne_klacany__pomocka-1-pdf

zavazna_cast_zad_c-3_cierne_klacany-1-pdf

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť aj počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Volkovciach.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Čierne Kľačany – zmeny a doplnky č. 3” je zverejnené na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-cierne-klacany-zmeny-doplnky-c-3

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Zverejnené: 31.5.2024

Vážení spoluobčania,

na základe priebežnej kontroly žltých a modrých zberových nádob umiestnených v obci Volkovce určených na separovaný zber papiera, plastov a kovov a taktiež na základe sťažností od zberovej spoločnosti na znečistený vyseparovaný odpad, vás dôrazne žiadame a upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel triedenia odpadu, ktoré sú niektorými z vás opakovane porušované!

Základnou podmienkou na správne separovanie plastových a kovových obalov je dôkladné odstránenie zvyškov jedla z obalu pred jeho vyhodením do žltej nádoby príp. vreca a taktiež stlačenie pre minimalizovanie objemu. Papier vyhodený v modrej nádobe nenechávajte zabalený v plastových taškách, kartóny je potrebné rozobrať a vždy sa snažte objem kontajnera čo najviac stlačiť a kontajner zavrieť, aby nedošlo k znehodnoteniu vytriedeného papiera dažďom! Pokiaľ sú kontajnery na papier plné, žiadame vás aby ste papier uschovali doma do najbližšieho vývozu a nenechávali ho voľne pohodený pri stojisku s kontajnermi.

Zároveň vás upozorňujeme, že veľkoobjemové kontajnery umiestnené na cintorínoch sú určené výlučne na zber komunálneho odpadu, ktorý bol vyprodukovaný v súvislosti so starostlivosťou o hroby našich zosnulých.

V prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu pravidiel týkajúcich sa triedeného zberu odpadu, alebo vyvážaniu drobného stavebného odpadu a iného odpadu z domácností do kontajnerov na cintorínoch, budeme nútení zrealizovať opatrenia v podobe zníženia počtu stojísk pre kontajnery v obci a umiestnenia zberných nádob len do lokalít pod dohľadom obecného kamerového systému.

Nezodpovedné správanie sa niekoľkých jednotlivcov v oblasti nakladania s odpadmi ovplyvňuje budúcu výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu z každej domácnosti v našej obci. Dôrazne vás žiadame o dodržiavanie nakladania s odpadom tak, ako je v našej obci určené príslušným všeobecne záväzným nariadením, aby triedený zber separovaných zložiek odpadu ostal aj naďalej zadarmo.

V prípade, že protizákonné konania budú identifikované, pristúpime k maximálnym možným sankciám v zmysle platných právnych predpisov.

Ing. Tomáš Kozolka, starosta obce Volkovce