Starosta

Starosta obce:

Ing. Tomáš KOZOLKA

Kontakt: 0917 420 079

Mail: volkovce@gmail.com


Právne postavenie a kompetencie

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou SR konštituovaný ako najvyšší výkonný predstaviteľ obce a najvyšší výkonný orgán obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov:

 • Ústava Slovenskej republiky v článku 69,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a ďalšie

Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí). Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky vyplývajúce zo zákonníka práce sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce.

Funkcia starostu je podľa § 13, ods. 3 zákona č. 359/1990 Zb. o obecnom zriadení nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. prokurátor alebo čakateľ prokuratúry)

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný priadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov, ktoré sú uvedené v § 13a zákona o obecnom zriadení. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

UK English