Výrub drevín

Výrub stromov – správne konanie ochrany prírody a krajiny

Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejňovať na  internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území – v tomto prípade v k.ú. Volkovce a v k.ú Závada a to v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.

Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie a údaj o lehote, ktorú obec Volkovce určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.

Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
* subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
* predmetom jeho činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
* podalo predbežnú žiadosť o účasť podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
* písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní

V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať poštou, mailom alebo elektronicky na obecný úrad Volkovce v uvedenej lehote na adresu:

 • Obec Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce
 • volkovce@gmail.com

POVOLENIE NA VÝRUB:

Rozhodnutie o súhlase s výrubom – Tomáš Segíň

Rozhodnutie o súhlase s výrubom – Ján Frajka

Rozhodnutie o súhlase s výrubom – Lýdia Kováčová

Rozhodnutie o súhlase s výrubom – Obec Čierne Kľačany

 


Všeobecné informácie

Obec Volkovce v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín. V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať obec o povolenie na výrub. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch  po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 28. februára.

Výrub stromov – postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

1.)  Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra, kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2.) Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3.) Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4.) Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).

5.) Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch  v X. časti, položka č. 160.

6.) Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7.) Ak je povoľujúcim orgánom obec, poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na jej účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia, správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8.) Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

9.) Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu výrub drevín zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

10.) Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
           Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 76a) a záhradkárskych osadách,
 • d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody 77) na majetku,
 • e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)
 • f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 • i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom 78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Potrebné doklady k žiadosti o výrub:

 • žiadosť  (tlačivo na stiahnutie)
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • súhlas vlastníka, správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.
 • podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10,- € fyzická osoba, 100,- € – právnická osoba, v hotovosti na Obecnom úrade vo Volkovciach
 • orgán ochrany prírody (Obecný úrad Volkovce) uloží žiadateľovi v Súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, prípadne uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Ten, kto z dôvodov uvedených pod písmenom d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Okresnému úradu (nie obci) a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Potrebné doklady k oznámeniu o výrube z dôvodov bezprostredného ohrozenia zdravia a majetku:

 • oznámenie o výrube dreviny (tlačivo na stiahnutie)
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • dôkazy k odôvodneniu oznámenia (napr. fotodokumentácia)
 • Oznámenie o výrube sa podáva na : Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

 

UK English