Miestne dane a poplatky

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník poplatkov v obci Volkovce – určené obcou

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Dane a poplatky

Obec Volkovce na  základe VZN č. 7/2023 o miestnych daniach na území obce Volkovce, VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024, VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 7/2020 o cintorínskych poplatkoch  ukladá na území obce tieto miestne dane a poplatky:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za jadrové zariadenie
 • poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • poplatok za kanalizáciu
 • cintorínske poplatky

Daň z nehnuteľností na území obce Volkovce je upravená vo VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať na obecnom úrade do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru.

Podať priznanie je povinný:

 • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť v katastri obce Volkovce počas zdaňovacieho obdobia (kúpou, darovaním) a táto zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie počas zdaňovacieho obdobia
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie počas zdaňovacieho obdobia
 • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť počas zdaňovacieho obdobia a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
 • pri zmene účelu užívania stavby, rozhodujúci je účel užívania stavby k 1. januáru
 • daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť dedením v priebehu roka

Tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje si občania môžu prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hodiny.

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane rozhodnutím.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam  – platné od 1.9.2023

 Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam – platné od 1.9.2023


Sadzba dane za jedného psa je 10 eur/rok.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený v § 8  VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Sadzba poplatku za liter/dm3 komunálnych odpadov je 0,0352 eur, t. j. :

 • sadzba vývozu za jednu110 litrovú smetnú nádobu na komunálny odpad je 3,90 €
 • sadzba vývozu za jednu 120 litrovú smetnú nádobu na komunálny odpad je 4,20 €
 • sadzba vývozu za jednu 240 litrovú smetnú nádobu na komunálny odpad je 8,40 €
 • sadzba vývozu za jeden 1100 litrový kontajner na komunálny odpad je 38,70 €

Sadzby sú zaokrúhlené na celé desiatky centov.

2. Sadzba poplatku za 1 kg komunálnych odpadov pri veľkokapacitných kontajneroch (5 m3, 7 m3), t.j. odpad ktorý je likvidovaný na skládke a jeho množstvo je možné určiť váhou, je 0,1283 eur/kg.

3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu je vo výške 0,070 eur za kilogram stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.


Poplatok za kanalizáciu je 34,-€ na osobu a rok.


Cintorínske poplatky sa stanovujú nasledovne:

Za nájom miesta na pohrebiskách:

 • za jedno hrobové miesto na desať rokov 5,-eur
 • za dvoj hrobové miesto na desať rokov 10,-eur
 • za troj hrobové miesto na desať rokov 15,-eur
 • za výstavbu hrobky (krypty) na desať rokov 20,-eur

Za nájom domu smútku 15,-eur


Na stiahnutie:

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a poučenie

UK English