Materská škola

Adresa školy:Hlavná 10
951 87 Volkovce
Kontakt:+ 421 37 630 42 21
email:
webová stránka:
msvolkovce@gmail.com
https://msvolkovce.edupage.org/
Riaditeľka školy:Daniela Husárová
Učiteľky:Mgr. Beáta Beňušová
Bc. Zuzana Majlátová
Mgr. Veronika Juríková
Zriaďovateľ: Obec Volkovce
Hlavná 218/4,
951 87 Volkovce
Druh školy: materská / štátna
Prevádzka MŠ:6:30 – 16:30 hod.
Poplatok MŠ:10 eur / mesiac/dieťa
Stravná jednotka:2,10 eur
Stravovanie: Jozefína Horváthová
Prevádzková pracovníčka: Beáta Obická

Webová stránka MŠ: https://msvolkovce.edupage.org/

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vo veku od 3 – 6 rokov, deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú na to vytvorené podmienky.

V školskom roku 2021/2022 je zapísaných 42 detí. Z kapacitných dôvodov mohlo byť prijatých 41 detí.

Rada školy pri MŠ Volkovce

Mgr. Beáta BeňušováPredsedníčkazvolená za pedagogických zamestnancov
Ing. Jozef Juríkčlendelegovaný za obec ako poslanec OZ
Bc. Mária Števovázapisovateľkazvolená za rodičov
PaedDr. Mária Považanováčlendelegovaná za ZŠ Volkovce
Beáta Obická členzvolená za nepedagogických zamestnancov

Rodičovská rada

Ľudmila Brandtová predsedníčka
zapisovateľka
Kristína Meliškováhospodárka
Nikoleta Kováčováčlenka
Erika Kvaššayováčlenka

Triedy sú dostatočne priestranné s plynulým prechodom do spálne. Nachádzajú sa tu hracie kútiky, televízny prijímač, počítače, interaktívna tabuľa, magnetofóny a dostatočne veľká zásoba CD nahrávok pre deti a učiteľky. V spálni sú umiestnené detské ležadlá. Na stravovanie slúži deťom jedáleň vybavená stolmi a stoličkami pre deti a učiteľky. Výdajňa a prípravovňa jedla je zariadená účelovo dvoj drezom na umývanie riadu, chladničkou a skrinkami na potraviny a riad.
V šatni pre deti sú šatňové skrinky na osobné veci detí a lavička s odkladacím priestorom na topánky. Sú tu nástenky na prezentovanie prác detí a tabuľa na oznamy pre rodičov. K priestorom materskej školy patria i sociálne zariadenia pre deti, rozdelená na WC a umyvárku. Deti tu majú skrinky na uteráky a vrecúška na osobné hrebene.
Za školou je vybudované detské ihrisko s preliezkami, hojdačkami a pieskoviskom. Značnú časť školského dvora tvorí trávnatá plocha.

UK English