Kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce Volkovce
JUDr. Jozef Horňák
od 1.8.2016

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Za jeden z hlavných predpokladov pre vytváranie podmienok dobrej kontrolnej činnosti je i dodržiavania § 4, ods. 3, písm. e) zákona, ktorý ustanovuje: povinnosť obce utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je zriaďovaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v zmysle § 11, ods. 4, písm. j), rozsah pracovného úväzku určuje obec.

V zmysle § 18 zákona hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 1. poslanca,
 2. starostu,
 3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 4. iného zamestnanca obce,
 5. podľa osobitného zákona

Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18d zákona č. 369/1990 Zb.:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce
 • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

 1. obecný úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra:

 1. Hlavný kontrolór
 2. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
 3. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 4. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 6. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 7. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 8. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 9. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 10. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
 11. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hladom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 12. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
 13. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
UK English