Ako vybaviť

Dokumenty na stiahnutie:

Sadzobník poplatkov na rok 2023

Žiadosť o byt:

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, Word

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, PDF

Stavebné konanie:

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vyjadrenie – životné prostredie

Žiadosť o vyjadrenie – odpadové hospodárstvo

Vyhlásenie osoby – stavebný dozor

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Čestné vyhlásenie účastníka konania

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Výrub drevín:

Žiadosť o výrub drevín

 

UK English