Aktuality

Súťaž

Vážení spoluobčania,

na základe priebežnej kontroly žltých a modrých zberových nádob umiestnených v obci Volkovce určených na separovaný zber papiera, plastov a kovov a taktiež na základe sťažností od zberovej spoločnosti na znečistený vyseparovaný odpad, vás dôrazne žiadame a upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel triedenia odpadu, ktoré sú niektorými z vás opakovane porušované!

Základnou podmienkou na správne separovanie plastových a kovových obalov je dôkladné odstránenie zvyškov jedla z obalu pred jeho vyhodením do žltej nádoby príp. vreca a taktiež stlačenie pre minimalizovanie objemu. Papier vyhodený v modrej nádobe nenechávajte zabalený v plastových taškách, kartóny je potrebné rozobrať a vždy sa snažte objem kontajnera čo najviac stlačiť a kontajner zavrieť, aby nedošlo k znehodnoteniu vytriedeného papiera dažďom! Pokiaľ sú kontajnery na papier plné, žiadame vás aby ste papier uschovali doma do najbližšieho vývozu a nenechávali ho voľne pohodený pri stojisku s kontajnermi.

Zároveň vás upozorňujeme, že veľkoobjemové kontajnery umiestnené na cintorínoch sú určené výlučne na zber komunálneho odpadu, ktorý bol vyprodukovaný v súvislosti so starostlivosťou o hroby našich zosnulých.

V prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu pravidiel týkajúcich sa triedeného zberu odpadu, alebo vyvážaniu drobného stavebného odpadu a iného odpadu z domácností do kontajnerov na cintorínoch, budeme nútení zrealizovať opatrenia v podobe zníženia počtu stojísk pre kontajnery v obci a umiestnenia zberných nádob len do lokalít pod dohľadom obecného kamerového systému.

Nezodpovedné správanie sa niekoľkých jednotlivcov v oblasti nakladania s odpadmi ovplyvňuje budúcu výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu z každej domácnosti v našej obci. Dôrazne vás žiadame o dodržiavanie nakladania s odpadom tak, ako je v našej obci určené príslušným všeobecne záväzným nariadením, aby triedený zber separovaných zložiek odpadu ostal aj naďalej zadarmo.

V prípade, že protizákonné konania budú identifikované, pristúpime k maximálnym možným sankciám v zmysle platných právnych predpisov.

Ing. Tomáš Kozolka, starosta obce Volkovce

 

KONFLIKT NA UKRAJINE

Informácie pre odídencov:

www.ua.gov.sk

www.pomocpreukrajinu.sk

Viac informácií / Click here for more information/ Натисніть тут для отримання додаткової інформації

 


ŽIADAME OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE, ABY V PRÍPADE UBYTOVANIA VOJNOVÝCH UTEČENCOV Z UKRAJINY V SÚKROMÍ, NAHLÁSILI TÚTO SKUTOČNOSŤ A POČET UBYTOVANÝCH UTEČENCOV NA OBECNOM ÚRADE VO VOLKOVCIACH.
Za Vašu pomoc a solidaritu ďakujeme.

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 142 z 26. februára 2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.