Komunálny odpad

Odvoz komunálneho odpadu

Zber komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť Technické služby mesta Zlaté Moravce každý párny týždeň v utorok.

Domácnosti

Na zber komunálneho odpadu z domácností je zavedený množstvový zber a na zber odpadu sa používajú 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l odpadové nádoby.

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravená vo VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Volkovce

Výška poplatku za odvoz odpadu závisí od veľkosti odpadovej nádoby:

110 l.    – 3,90 €

120 l.    – 4,20 €

240 l.    – 8,40 €

1100 l.  – 38,70- €

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu je vo výške 0,070 eur za kilogram stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Sadzba poplatku za 1 kg komunálnych odpadov pre právnické osoby a podnikateľov na území obce, ktorí majú veľkokapacitný kontajner (5 m3 a 7m3) a odpad  je likvidovaný na skládke a jeho množstvo je možné určiť váhou je 0,1283 eur.

Zber objemných odpadov prebieha prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov 2x do roka. O termíne zberu informuje obecný úrad odvysielaním oznamu v obecnom rozhlase.

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý pre svoju veľkosť nie je možné uložiť do odpadovej nádoby.

Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa nevojde do domáceho kompostéra  môžu občania obce ukladať na obecnom kompostovisku v lokalite „Na Plieškach“, prístupnom bez obmedzenia po Lesnej ulici. Patrí sem biologicky rozložiteľný (hnijúci) odpad zo záhrad a konáre zo stromov len do hrúbky 3 cm, najlepšie upravené na dĺžku max. 30 cm. Odpad je nutné vysýpať čo najďalej od miesta vstupu na skládku. Zakazuje sa vynášať bioodpad do lesa a iných lokalít v okolí obce.

Stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavbách a rekonštrukciách. Na jeho odvoz si pôvodca odpadu musí objednať na vlastné náklady prostredníctvom obecného úradu veľkoobjemový kontajner.


Separovaný zber

Separovaný zber je hradený z OZV Envi-Pak, a.s. a odvoz separovaného odpadu zabezpečujú Nitrianske komunálne služby.

Zberné miesto pri pošte bolo dočasne uzatvorené!

SKLO občania vhadzujú do zelených kontajnerov. Vývoz prebieha v druhej polovici mesiaca.

PAPIER  občania vhadzujú do modrých kontajnerov.

Kontajnery na sklo a papier sa vyprázdňujú 1 x mesačne a sú umiestnené v nasledovných miestach:

– pri závadskom cintoríne na ul. 1. mája

– pri predajni Jednota na ul. Obchodná

– na Krištienovom moste na ul. Harmančeková

– na otočke autobusu na ulici Hlavná

– v časti obce Olichov

– pri bytovkách na ul. Obrancov mieru

– pri bytovkách na ul. Hlavná


PLASTY, KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY  občania zberajú  spoločne do žltých plastových vriec. Vývoz žltých vriec od rodinných a bytových domov bude 1x mesačne. Zberová spoločnosť odoberie len plné vrecia spred rodinných a bytových domov a odovzdá späť prázdne vrecia.

Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka).

POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY (KUCHYNSKÝ OLEJ), TUK je potrebné zberať výhradne do čistých PET fliaš. Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, do fľaše sa môžu dostať aj zvyšky strúhanky. Riadne uzatvorené PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom občania odovzdajú na dvore Obecného úradu vo Volkovciach v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hod. do zbernej nádoby, ktorá je určená na zber výhradne tohto druhu odpadu.

TEXTIL – pri predajni Jednota na ulici Obchodná v obci sú umiestnené dva špeciálne zberné kontajnery, do ktorých sa odovzdáva starý textil, oblečenie, obuv a plyšové hračky.

ELEKTROODPAD – jeho zber organizuje obec 2 x ročne v spolupráci s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. Termín zberu elektroodpadu je oznámený občanom vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Do elektroodpadu patrí:

 • zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky,

 • domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné)

 • batérie, autobatérie

 • meracie prístroje

 • káble, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

 • žiarivky

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY – môžete ich odovzdať do prenosných žltých zberných nádob, ktoré sú umiestnené:

  • v základnej škole, Školská 1, Volkovce
  • v potravinách S MIX, P. O. Hviezdoslava 6, Volkovce
  • na pošte, P. O. Hviezdoslava 2, Volkovce
  • v budove PPD Inovec Volkovce, SNP 2, Volkovce
  • v zariadení sociálnych služieb SVETLO, Volkovce časť Olichov

Zaujímavé články a videá o separovaní odpadu:

!TOP!   Alchýmia odpadu, alebo ako správne triediť odpad

Kompostujte s úspechom

Tri nepravdivé mýty o kompostovaní

Triedime.sk

Triedenieodpadu.sk

Recyklonia – ako správne recyklovať, rozprávka nielen pre deti


Rozpis vývozov na rok 2024


Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 – 62,09%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 – 62,25%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 – 63,88%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 – 30,57%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – 30,59%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 – 17,56%

 


 UK English