Matrika

Na Obecnom úrade vo Volkovciach sa nenachádza matričný úrad.

Obec Volkovce je v pôsobnosti matričného úradu v Čiernych Kľačanoch.


Osvedčovanie podpisov a  osvedčovanie odpisov listín

Osvedčovanie podpisov a odpisov listín môžete vybaviť na Obecnom úrade vo Volkovciach počas stránkových hodín.

Tieto úkony sú spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov:

2 € – osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2 € – osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby,

ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti Obecného úradu vo Volkovciach
 • na inom vhodnom mieste – ak osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:

 • občianskym preukazom, alebo
 • cestovným dokladom, alebo
 • povolením na pobyt pre cudzinca

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčovanie listín

Miesto osvedčovania listín:

 • len v úradnej miestnosti Obecného úradu vo Volkovciach

Zodpovednosť úradu pri osvedčovaní listín:

 • úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.

(Z toho dôvodu je potrebné predložiť k porovnaniu zhody listiny osobe vykonávajúcej osvedčenie originál, prípadne osvedčený odpis alebo kópiu listiny.)

 • osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Úrad nevykonáva osvedčovanie listín:

 • určených na úradné použitie v cudzine

 • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov

 • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností

 • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou

 • máp a geometrických plánov

 • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku)

UK English