História

Volkovce – Stručné dejiny obce

Najstaršie doklady osídlenia územia obce siahajú do obdobia staršej doby kamennej, pred asi 35 000 rokmi, do obdobia lovcov mamutov (štiepaná kamenná industria z územia pri Majeri). Staré osídlenie dokladá i neolitický kamenný sekeromlat a brúsený klin, ako aj tzv. lineárna keramika a tkáčske prasleny. Z neskorej kamennej doby pochádza unikátny nález odliatku medeného sekeromlatu (asi 3000 rokov pred Kristom – v lokalite Zvandolina), z bronzovej doby zlomok bronzového závesku a bronzové sekery. Častý je výskyt keramiky lužickej kultúry – popolnicových polí. Z veľkomoravského obdobia je vzácny nález slonovinovej schránky, pyxidy, na pomedzí Volkoviec a Čiernych Kľačian. V štrkových baniach sa našli viaceré kosti pravekých zvierat, paroh diluviálneho jeleňa i kosti mamutov.

Budova-obecneho-uradu
Kultúrny dom – postavený v r. 1965 -1966

Prvý písomný prameň o existencii obce pochádza z r. 1275. Prepošt Ostrihomskej kapituly magister Ladislav v listine potvrdzuje výmenu majetkov medzi tekovským županom a hradskými jobagiónmi. „Zeme Wolkouch nazývané” pripadli hradským ľuďom, vojakom Tekovského hradu. Medzi nimi sa spomína aj „Mikuš z Volkoviec”. Predpokladá sa, že obec aj so Závadou existovala už v 11. storočí, keďže jej časť patrila svätobeňadickému opátstvu (listina z r. 1075). Šľachta v službách opátstva, tzv. predialisti sa r. 1358 osamostatnili a vyhlásili za zemanov. Olichov sa v listinách spomína už r. 1209, Závada r. 1421, kedy sa spomínajú dve obce, Malé a Veľké Volkovce, a potom ako Závada r. 1424. Závada bola majetkom panstva Topoľčianky (r.1527), Volkovce ako majetok svätobeňadického opáta prešli r. 1506 do vlastníctva Ostrihomskej kapituly.

V listine z r.1327 opát Ladislav v mene kláštora v Hronskom Svätom Beňadiku priznal pred Zoborským konventom vlastníctvo jednej kúrie vo Volkovciach Pavlovi Literátovi z Volkoviec a jeho bratom. Zároveň im dáva majetok Volkovce ako prédium (majetok za vojenské služby). V listine sa určujú aj hranice majetku Volkovce, vrátane zaniknutej dediny Zovny. Poddaní obce boli na 10 rokov oslobodení od všetkých dávok vrchnosti. Listina z r. 1361 Zoborského konventu uvádza „kráľovho človeka” Jána, syna Petra z Volkoviec, ktorý viedol vyšetrovanie z poverenia kráľa Ľudovíta. Ján z Volkoviec bol teda kráľovým úradníkom. V r.1364 sa v listine spomína aj jeho manželka, šľachtičná Katarína, manželka šľachtica Jána z Volkoviec, v súvislosti s vyplatením vena, tzv. „dievčenskej štvrťky”. Napriek tomu po necelých sto rokoch sa spomínajú Pusté Volkovce (1437). Aj v r. 1535 obec úplne vyhorela, čo bolo v tých rokoch pri drevených domoch so slamenými strechami a bez komínov častou pohromou. V r. 1536 bol urobený daňový, čiže portálny súpis, podľa ktorého obec mala iba 7 port, teda celých usadlostí. V r. 1549 bola vo Volkovciach zdanených 12 port a v r. 1600 už 46 domov, len 4 domy v Závade.

Dom Tomáša Kurkina r. 1872

Negatívne do života obce zasiahla turecká okupácia veľkej časti Uhorska. Tekovských obcí sa dotkla od 2. polovice 16. storočia. Závada bola vyplienená r. 1599, obe obce najmä v r. 1631-32, kedy Turci odvliekli do zajatia najskôr päť, potom desať detí. V rokoch 1570 a potom r.1663 Turci urobili podrobný daňový súpis tunajšieho obyvateľstva aj s menami obyvateľov (uvádza 27 hláv rodín, 3 na Závade), dane z obilia, muštu, včiel, pasienkov, dreva, ošípaných, a dvoch mlynov na jedno koleso. V r. 1652 sa v neďalekých Vozokanoch odohrala víťazná bitka vojsk cisárskeho generála Forgáča s tureckým vojskom. Ďalší daňový súpis je z r. 1696, ale už pre domácu kresťanskú vrchnosť. Z tureckých čias sa zachovalo mnoho miestnych povestí a dlho aj podzemné skrýše obyvateľstva v blízkom lese.

V tých časoch bola v obci najpriek neistej dobe založená škola. R. 1647 bol učiteľom Juraj Benius. Zlá situácia pretrvávala aj po porážke Turkov. V r.1714 prosia obyvatelia obce o zníženie daní, lebo mnohé pozemky boli opustené. V súpise sa uvádza 62 gazdov vo Volkovciach a 31 v Závade. Z r. 1718 a 1720 sú známe aj mená richtárov i obyvateľov obcí, ktoré sa udržali až do súčasnosti, čo svedčí o pokojnejšom hospodársko-spoločenskom vývoji. Zachoval sa aj podrobný tereziánsky súpis z r. 1769, ktorý určoval výšku deviatku z úrody i robotné povinnosti poddaných obce. Rozšírené bolo tiež pestovanie viniča.

Pôvodné zariadenie domu

Obec od stredoveku patrila k farnosti Nemčiňany, hoci podľa kanonickej vizitácie z r. 1559 bola v minulosti v obci aj fara. Pôvodne gotický kostol sv. Jakuba zo 14. storočia bol r. 1754 prestavaný v barokovom slohu, aj s interiérom (kazateľnica). Obyvatelia slovenskej národnosti boli rímsko-katolíckeho náboženstva, v r. 1845 sa uvádzajú v súpise aj Židia, koncom 19. storočia aj Rómovia. V r. 1912 bola vybudovaná železničná trať Zlaté Moravce – Kozárovce, so železničnou stanicou v obci. V prvej svetovej vojne padlo 28 obyvateľov Volkoviec a 9 obyvateľov Závady, ich mená sú na kamenných pilieroch kostolnej brány.

 
Obce Volkovce a Závada sa zlúčili v r. 1924-1931, definitívne od r. 1945. Vojna sa skončila oslobodením 27. marca 1945. V r. 1958 založili v obci poľnohospodárske družstvo a zaviedli elektrinu. V r. 1960 postavili v obci novú budovu základnej školy, obecného úradu s kultúrnym domom a od r. 1976 má obec vlastný poštový úrad. Súčasťou obce sú aj osady Olichov a Slance.

 

Spracoval: Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc., 15.12.2007

UK English