Základná škola

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:Základná škola Volkovce
Adresa:Školská 1
951 87 Volkovce
Telefón:037 630 42 26
0910 505 334
e-mail:zsvolkovce@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Volkovce
Hlavná 4
951 87 Volkovce
Riaditeľka školy:PaedDr. Mária Považanová
Vyučovací jazyk:slovenský
Web stránka:https://zsvolkovce.edupage.org

ČASOVÉ ROZVRHNUTIE VYUČOVACÍCH HODÍN:

Vyučovacia
hodina
ZačiatokKoniec
1. hodina7:558:40
2. hodina8:509:35
3. hodina9:5010:35
4. hodina10:4511:30
obedná prestávka11:3012:00
5. hodina12:0012:45
6. hodina12:5513:40
7. hodina13:5014:35
8. hodina14:4515:25

Rada školy pri ZŠ Volkovce:

Predsedníčka:Mgr. Marta Kostolániováza pedagogických zamestnancov
Členovia:Mgr. Miroslava Chrenová
za pedagogických zamestnancov
Janka Frajkováza nepedagogických zamestnancov
Lucia Salíniza rodičov
Mgr. Jana Hoksováza rodičov
Monika Kováčováza rodičov
Alica Kvaššayováza rodičov
Daniela Husárovádelegovaná za MŠ Volkovce
Ing. Peter Kozolkadelegovaný za OÚ Volkovce

Rodičovské združenie pri ZŠ Volkovce

Predsedníčka:Katarína Kozolková
Hospodárka:Lucia Salíni
Členovia:Mgr. Jana Hoksová
Mgr. Miroslava Chrenová
Alica Kvaššayová
Ľubica Mlynková

Metodické orgány školy:

I. Stupeň:
Metodické združenie:
vedúca MZ:
Mgr. Andrea Jakabová
II. Stupeň:
Predmetová komisia:
vedúca PK:
Mgr. Viera Krajčiová

Zamestnanci školy

PaedDr. Mária Považanováriaditeľka školy
Mgr. Romana Strieškovátriedna učiteľka pre 1. a 2.ročník
Mgr. Andrea Jakabovátriedna učiteľka pre 3. a 4. ročník
Mgr. Eva Siklienkovátriedna učiteľka pre 5. ročník
Mgr. Miroslava Chrenová
triedna učiteľka pre 6. ročník
Mgr. Marta Kostolániová
triedna učiteľka pre 7. ročník
PaedDr. Juraj Šupkatriedna učiteľka pre 8. ročník
Ing. Miriam Lešťákovátriedna učiteľka pre 9. ročník
Mgr. Eva Valentováučiteľka
Mgr. Martina Hajkovávychovávateľka
Mgr. Peter Patúcučiteľ

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Jozefína Horváthová administratívna pracovníčka
Helena Gábrišováprevádzková pracovníčka
Janka Frajkovákuchárka
Nóra Šípošovápomocná kuchárka

Budova školy

Budova školy v obci Volkovce bola sprevádzkovaná v roku 1962, slúži teda svojmu účelu už viac ako 50 rokov, a aj keď ešte nebola vyslovene v havarijnom stave, opravu už potrebovala.
Práce na rekonštrukcii budovy ZŠ v obci boli zahájené už v roku 2011, kedy bola vymenená strešná krytina, financovaná z obecných prostriedkov. V  roku 2012 pokračovali  práce na rekonštrukcii budovy prostredníctvom projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Vďaka nemu boli vymenené pôvodné vstupné  dvere, okná, bol zateplený obvodový plášť budovy a nanesená  nová fasáda. Na vykurovacie telesá boli osadené termostatické ventily, ktoré by mali zabezpečiť neprekročenie požadovanej vnútornej teploty. Inštalované boli aj nové svietidlá a energeticky úspornejšie svetelné zdroje. V interiéri školy boli vykonané drobné stavebné úpravy, výmena elektroinštalácie, vymaľovanie stien, výmena interiérových dverí, výmena zariadenia šatní, boli osadené žalúzie. Rekonštrukcia interiéru bola financovaná z obecných prostriedkov. Vykonané práce priniesli v konečnom dôsledku úsporu finančných prostriedkov vynaložených na vykurovanie a prevádzku školy.

K bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy, ako aj k ochrane a monitorovaniu  samotného objektu  a jeho okolia prispeje určite nainštalovaný kamerový systém, ktorý bol financovaný z dotácie  zo štátneho rozpočtu na základe projektu v oblasti prevencie kriminality.

V roku 2014 boli triedy školy vybavené novým moderným školským nábytkom.

Na jeseň v roku 2015 sa začala výstavba multifunkčného ihriska v areáli školy. V roku 2016 sa začalo s rekonštrukciou kuchyne a školského bytu. Vymenili sa okná, dvere, bol zateplený obvodový plášť a nanesená nová fasáda. Školský byt bol prerobený na dielne pre pracovné vyučovanie a klubovňu pre skautov. V roku 2016 sa opravili schody, boli položené aj nové spevnené plochy okolo školy, bolo vybudované parkovisko pre zamestnancov školy a rodičov a osadená nová brána.

V roku 2020 bol vymenený nábytok v zborovni, ktoré financovala škola z 2% daní. V januári 2021 bola zborovňa zapožičaná materskej škole, nakoľko tá nemala dostatočné kapacity na prijatie nových škôlkarov za čo patrí vďaka pani riaditeľke aj celému učiteľskému zboru.

Školská jedáleň:

pri Základnej škole vo Volkovciach poskytuje stravovanie žiakom základnej,  materskej školy a pre zamestnancov školy vo forme obedov. Pre deti materskej školy poskytuje stravu vo forme desiaty, obedov a olovrantov. Odhlášky zo stravy v prípade potreby je nutné nahlásiť vždy deň vopred, alebo ráno do 7.30 hodiny riaditeľstvu školy, riaditeľstvu materskej školy, alebo na týchto telefónnych číslach:

Základná škola Volkovce :  037 630 42 26

Materská škola Volkovce:  037/630 42 21

Stravné pre Základnú školu Volkovce:

I. stupeň ZŠ obed 1,70 Eur

II. stupeň ZŠ obed 1,90 Eur

 

Zápis do 1. ročníka

O zápise do prvého ročníka budeme včas informovať rodičov prostredníctvom miestneho rozhlasu a na stránke obce Volkovce.

Záujmové krúžky v školskom  roku 2022/2023

ZABAVME SA / 1.- 2. roč. Mgr. Striešková - utorok

ZABAVME SA / 3.- 4. roč. / Mgr. Jakabová - štvrtok

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK / II. stupeň/ Mgr. Kostolániová - štvrtok

LITERÁRNA ČAJOVŇA / II. stupeň/ Mgr. Vicianová - štvrtok

TESTOVANIE 9 / SJL, MAT/ Mgr. Chrenová, Ing. Lešťáková - utorok

Slávnostné ukončenie školského roka

Viac informácií na stránke https://zsvolkovce.edupage.org

UK English