Všeobecné záväzné nariadenia

Dokumenty na stiahnutie:

– VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Volkovce

– VZN obce Volkovce č. 2/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018

– VZN obce Volkovce č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Volkovce

– VZN: Požiarny poriadok obce

– VZN Obce Volkovce o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce č. 5/2015

– VZN Obce Volkovce ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Volkovce č. 4/2015

– VZN Obce Volkovce o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosť školského klubu detí v Základnej škole Volkovce č. 2/2015

– VZN Obce Volkovce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

– VZN Obce Volkovce č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

– VZN Obce Volkovce č. 3/2013 o nájomných bytoch

– VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Volkovce

– VZN Obce Volkovce o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni č. 2/2011

– VZN č. 2/2010 ktorým sa mení VZN Obce Volkovce č. 1/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

– VZN Obce Volkovce o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole č. 1/2008