Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže v roku 2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Znalecký posudok

Zmena č. 1 podmienok obchodnej verejnej súťaže

Náklady v zmysle bodu 4 písm. g) požadovaných náležitostí súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

Zmena č. 2 podmienok obchodnej verejnej súťaže

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, ver. poriadku, financií, správy majetku, telovýchovy a športu pri Obecnom zastupiteľstve vo Volkovciach 16.4.2016

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, ver. poriadku, financií, správy majetku, telovýchovy a športu pri Obecnom zastupiteľstve vo Volkovciach 9.5.2016

Uznesenie z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže