Obchodná verejná súťaž

OBEC VOLKOVCE
Obecný úrad, ul. Hlavná 4, 951 87 VOLKOVCE IČO: 00308633

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže

Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach číslo VIII/9 zo dňa 4.3.2016 bol schválený zámer obce Volkovce na predaj prebytočného nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného prebytočného majetku obce Volkovce, zapísaný v katastri nehnuteľností

Okresného úradu Zlaté Moravce pre katastrálne územie Volkovce
register KN – C, list vlastníctva č. 731
pozemok parc. čísla 1194/93 – ostatné plochy o výmere 186 m2
v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve obce Volkovce.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti parc. čísla 1194/93 je stanovená znaleckým posudkom č. 294/2015 vypracovaného Ing. Petrom ŠTEVULOM vo výške 1 400,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov sú zverejnené:
– na úradnej tabuli obce
– na internetovej stránke obce: www.volkovce.sk.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj bližšie informácie poskytne: Obec Volkovce – Obecný úrad vo Volkovciach, ul. Hlavná č. 4, 951 87 VOLKOVCE na tel. čísle 037/6304231, mobil 0903/438774 alebo e-mailom volkovce@gmail.com.