Úradná tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

Stavba: NA-Volkovce-VNV_TS_NNV_NNK

Zverejnené 11.4.2024


Rozhodnutie

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej cene za pripojenie na verejnú kanalizáciu.


Návrh rozpočtu na r.2024-2026

Návrh rozpočtu 2023-2025


Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Marek Vajda, Volkovce

Odosielateľ: Daňový úrad, Nitra

Odberná lehota na vyzdvihnutie je 15 kalendárnych dní na pošte Volkovce.

Zverejnené: 11.4.2024


Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2022

Návrh – Záverečný účet obce k 31.12.2022


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2023

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2022

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2021


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce za rok 2022

JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce za rok 2021


Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov 2023

platný od 11.3.2023


Údaje z obce Volkovce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade

Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za KO odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2023

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2023


Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za KO odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2022

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2022


Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2021

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2021


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 – 62,09%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 – 62,25%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 – 63,88%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 – 30,57%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – 30,59% 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 – 17,56%


Rozpočet obce Volkovce na roky 2023-2025

Rozpočet na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025


Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu za rok 2022


Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová

Štandardy kvality odpadových vôd za rok 2022

Štandardy kvality odpadových vôd za rok 2021


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – Potvrdenie o cene pre obec Volkovce

Potvrdenie o cene č. 0076/2023/V-PC

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1000 €/m3 bez DPH.