Úradná tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Marek Vajda, Volkovce

Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Levice

Odberná lehota na vyzdvihnutie je 18 kalendárnych dní na pošte Volkovce.

Zverejnené: 1.12.2023


VZN obce Volkovce č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2023

Návrh – I. zmena Rozpočtu 2023

Zverejnené 20.11.2023


Verejná vyhláška

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – Rozhodnutie

Dokument “Regionálny plán udržateľnej mobility NSK – aktualizácia” je zverejnený na webovom sídle ministerstva TU – Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Zverejnené 15.11.2023


VZN obce Volkovce č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024

NÁVRH – VZN obce Volkovce č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024


VZN Obce Volkovce č. 7/2023 o miestnych daniach na území obce Volkovce

NÁVRH VZN č. 7/2023 o miestych daniach na území obce Volkovce


VZN č. 5/2023 obce Volkovce o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce

NÁVRH – VZN č. 5/2023 obce Volkovce o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce


VZN č. 4/2023 obce Volkovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

NÁVRH – VZN č. 4/2023 obce Volkovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce


VZN č. 3/2023 obce Volkovce o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

NÁVRH – VZN č. 3/2023 obce Volkovce o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

 


Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2022

Návrh – Záverečný účet obce k 31.12.2022


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2022

Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce za rok 2021


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce za rok 2022

JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce za rok 2021


Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov 2023

platný od 11.3.2023


Údaje z obce Volkovce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade

Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za KO odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2022

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2022


Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2021

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2021