Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

Strava v ZŠ Volkovce od 1.9.2021

Dôležité informácie k poskytnutiu dotácií na stravovanie od 1.9.2021

V mesiaci august 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktoré prinášajú od nového školského roka 2021/2022 nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“)alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Nárok na dotáciu majú všetky deti v závislosti od rozhodnutia rodiča.

  1. Ak si jeden z rodičov uplatní zvýhodnený daňový bonus, žiak stráca nárok na dotáciu na stravovanie / obedy si hradí v plnej výške/.
  2. Ak si ani jeden z rodičov neuplatní zvýhodnený daňový bonus, žiak má nárok na dotáciu na stravovanie.

V tejto súvislosti vám oznamujeme, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť škole najneskôr do 02. 08. 2021 buď:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (viď. príloha).  

    Potvrdenia a Čestné vyhlásenie môžete v čase prázdnin priniesť na OÚ Volkovce do 02.08.2021.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ – KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU:

Dokumenty na stiahnutie:

https://korona.gov.sk/ – najnovšie informácie o ochorení COVID-19

Vyhláška 231/2021 platná od 19.7.2021

231/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dôvodovú správu k novej vyhláške 231/2021 V. v. SR nájdete v plnom znení tu.

Vyhláška 223/2021 platná od 28.6.2021

223/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška 219/2021 platná od 17.6.2021

219/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhlášky 217/2021 platné od 14.6.2021

217/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021 o zrušení núdzového stavu

Vyhláška 204/2021 platná od 10.5.2021

204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – tu na stiahnutie (PDF)

ZRIADENIE TELEFONICKEJ LINKY PRE ZABEZPEČENIE OBJEDNANIA SI POTRAVÍN PRE DôCHODCOV

Otázky o pandémii COVID-19 posielajte písomne na e-mail: koronapodnety@uvzsr.sk